Hvordan skabes et film score?

Denne side er dedik­eret til processen med at skabe musik til film — for kom­pon­is­ter, instruk­tører og andre med inter­esse for film og deres musik.

Her kan du læse om de forskel­lige faser af arbe­jdet, det nød­vendige værk­tøj, den prak­tiske organ­is­er­ing og alle de involverede per­soner. For film er samar­be­jdets kunst, og musikken er der­for også resul­tatet af mange men­neskers arbe­jde. Det er mit mål med siden, at hjælpe med til at skabe et overb­lik over hvor­dan arbe­jdet forløber.

Og alle arbe­jder selvføl­gelig ikke ens. Der­for har du mulighed for at kom­mentere eller uddybe alt hvad jeg har skrevet. Så deltag i debat­ten og skriv hvis du har en kom­men­tar eller et spørgsmål.

God fornø­jelse!

Direktion under indspilning